1 CEAV -

RESOLUCIÓ EMO/2449/2013, de 18 de novembre, per la qual s’aprova el model que estableix els criteris per a l’atorgament de categoria als habitatges d’ús turístic

L’Ordre EMO/418/2012, de 5 de desembre, d’estructuració del sistema català de qualitat turística, estableix el conjunt d’eines i instruments tècnics, jurídics, econòmics i humans que l’Administració turística de Catalunya i els agents privats del sector turístic disposen i gestionen amb la finalitat de garantir la projecció competitiva de Catalunya com a destinació turística d’alt valor afegit.

El sistema català de qualitat turística s’estructura en tres grans àmbits funcionals, els quals són la categorització, l’especialitat i l’excel·lència, i està obert a tots els establiments i les empreses turístiques i d’interès turístic degudament inscrits en el Registre de turisme de Catalunya, amb el pagament previ del preu públic vinculat a la sol·licitud pròpia de cada model específic de categorització, especialitat o excel·lència.

D’acord amb l’article 2.2 de l’Ordre esmentada, s’entén per model “el conjunt de paràmetres, indicadors, evidències, especificacions i instruccions tècniques que, de conformitat amb els processos i continguts previstos als articles 5 i 6 de la present Ordre, defineixen un projecte de categorització, especialitat o excel·lència en relació amb una concreta activitat turística o d’interès turístic.”

L’any 2011 la Direcció General de Turisme endegà, a proposta del mateix sector implicat i juntament amb els seus principals representants, significats per l’Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (APARTUR), l’Associació d'Apartaments Turístics Costa Daurada, l’Associació Turística d'Apartaments de Girona (ATA), la Confederació Empresarial d'Hostaleria, Restauració i Apartaments Turístics de Catalunya, i la Federació Catalana d'Apartaments Turístics (FEDERATUR), un sistema per a la categorització dels habitatges d’ús turístic.

El model de categorització ha estat consensuat entre la Direcció General de Turisme i les associacions esmentades.

Per tot això exposat, en l’ús de les facultats que m’atorga l’article 5.3 de l’Ordre EMO/418/2012, de 5 de desembre, d’estructuració del sistema català de qualitat turística,


Resolc:


-1 Aprovar el model pel qual s’estableixen els criteris per a l’atorgament de categoria als habitatges d’ús turístic, que està format pels documents següents:

I. Manual de consulta d’habitatges d’ús turístic.

II. Qüestionari d’avaluació d’habitatges d’ús turístic.

-2 El manual i el qüestionari, així com els formularis de sol·licitud, renovació i baixa es publiquen al lloc al web del departament competent en matèria de turisme.

-3 Als efectes administratius, el número de codi assignat al manual i qüestionari per a l’atorgament de categoria als habitatges d’ús turístic és el codi CAHUT.

-4 Poden sol·licitar la categorització, amb caràcter voluntari, les persones propietàries dels habitatges d’ús turístic situats en territori català que estiguin degudament inscrits en el Registre de turisme de Catalunya.

-5 Per a l’obtenció, la revisió o la renovació de la categoria, la persona propietària de l’habitatge d’ús turístic ha d’abonar el preu públic establert mitjançant una ordre del conseller o consellera del departament competent en matèria de turisme.


Barcelona, 18 de novembre de 2013


Felip Puig i Godes

Conseller d’Empresa i Ocupació


Este portal web únicamente utiliza cookies propias con finalidad técnica, no recaba ni cede datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Sin embargo, contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a la de CEAV que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.

Más información