1 CEAV -

DECRETO 174/1990, de 3 de julio, por el que se regula la capacidad sancionadora que prevee la Ley 1/1990, de 8 de enero, de disciplina del mercado y de defensa de los consumidores y de los usuarios.

NOTA. En aquest text s'han introduït les modificacions que estableix el Decret 147/1995.

La disposició final única de la Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris ordena al Govern dictar les disposicions necessàries per al seu desplegament  i execució.

A aquests efectes, es procedeix a determinar els òrgans i les autoritats competents per a l'exercici de les facultats que dimanen de la Llei esmentada.

Atès el que disposa la Llei 3/1982, de 25 de març, del Parlament, del president i del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya;

Atès el que estableixen les disposicions vigents, a proposta del conseller de Comerç, Consum i Turisme, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

 Article 1

1.1 Els òrgans competents de l'Administració de la Generalitat per a la imposició de les sancions i les mesures que regula la Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris, són els següents:

1.1.1 Els delegats dels serveis territorials del Departament de Comerç, Consum i Turisme, als quals corresponen les funcions següents:

a) Imposar sancions fins a una quantia de 500.000 pessetes.
b) Imposar multes coercitives fins a una quantia de 50.000 pessetes.
c) Proposar al director general de Consum i Disciplina del Mercat o al director general de Turisme, segons escaigui, les mesures de tancament de les instal·lacions o dels establiments que no comptin amb les autoritzacions o els registres preceptius o la suspensió del seu funcionament fins que s'esmenin els defectes o es compleixin els requisits exigits.
d) Proposar al director general de Consum i Disciplina del Mercat o al director general de Turisme, segons escaigui, la suspensió de la venda de productes, béns o de prestació de serveis quan es donin en el seu exercici les irregularitats a què es refereix l'anterior apartat.
e) Acordar la immobilització cautelar de les mercaderies i els productes o la suspensió de serveis que suposin un risc
per a la salut dels consumidors, o quan es tracti de mercaderia adulterada, falsificada, fraudulenta o no identificada.

1.1.2 El director general de Consum i Disciplina del Mercat, a qui corresponen les funcions següents:

a) Imposar sancions a partir de 500.001 fins a 2.500.000 pessetes.
b) Imposar multes coercitives a partir de 50.001 fins a  100.000 pessetes.
c) Acordar les mesures a què fan referència els apartats c), d) i e) del punt 1.1.1.

1.1.3 El director general de Turisme, a qui correspon:

a) Imposar sancions a partir de 500.001 fins a 2.500.000 pessetes.
b) Imposar multes coercitives a partir de 50.001 fins a  100.000 pessetes.
c) Acordar les mesures a què fan referència els apartats c), d) i e) del punt 1.1.1.

1.1.4 El conseller de Comerç, Consum i Turisme, a que correspon imposar multes a partir de 2.500.001 fins a 5.000.000 de pessetes.

1.1.5 El Govern de la Generalitat, al qual corresponen les funcions seguents:

a) Imposar multes a partir de 5.000.001.
b) Imposar la sanció de tancament temporal de l'establiment o empresa infractora.

1.2 El director general de Consum i Disciplina del Mercat, el director general de Turisme, el conseller del Departament de Comerç, Consum i Turisme i el Govern podran acordar, per raons d'exemplaritat i en previsió de futures
conductes infractores, la publicitat de les sancions imposades per causa d'infraccions greus o molt greus, després que les esmentades sancions siguin fermes en la via administrativa.

Article 2

2.1  Les corporacions locals exerciran les facultats sancionadores que preveu la Llei 1/1990, de 8 de gener, en l'àmbit de les seves competències, de conformitat amb el que estableix la legislació de règim local, fins als límits que a continuació es determinen:

Ajuntaments de més d'1.000.000 d'habitants: 1.000.000 de pessetes.
Ajuntaments entre 200.000 i 1.000.000 d'habitants: 700.000 pessetes.
Ajuntaments entre 50.000 i 200.000 habitants: 400.000 pessetes.
Ajuntaments entre 5.000 i 50.000 habitants: 200.000 pessetes.
Ajuntaments de menys de 5.000 habitants: 50.000 pessetes.

2.2 Així mateix, els ajuntaments podran imposar multes coercitives fins al límit del 10% de la capacitat sancionadora segons determina el paràgraf anterior.

2.3 Quan els consells comarcals exerceixin les facultats en matèria de disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris, de conformitat amb el que estableix l'article 26.1.b) de la Llei 6/1987, de 4 d'abril, sobre organització comarcal de Catalunya, hauran de respectar, en tot cas, els límits de capacitat sancionadora aplicables al municipi de major població dels de la comarca, segon estableix l'article 2.1 del present Decret.

Disposicions finals

- 1 Es faculta el conseller de Comerç, Consum i Turisme  per dictar les normes necessàries per al desplegament, l'eficàcia i l'execució del present Decret.
- 2 Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Barcelona, 3 de juliol de 1990

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Lluís Alegre i Selga
Conseller de Comerç, Consum i Turisme  

Este portal web únicamente utiliza cookies propias con finalidad técnica, no recaba ni cede datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Sin embargo, contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a la de CEAV que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.

Más información