1 CEAV -

Decret 120/2000, de 20 de març, pel qual es modifica l’article 11 del Decret 5/1998, de 7 de gener, sobre l’activitat de guia

Decret 120/2000, de 20 de març, pel qual es modifica l’article 11 del Decret 5/1998, de 7 de gener, sobre l’activitat de guia de turisme.

En interpretació de la Sentència de 22 de març de 1994 del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees que va declarar l’incompliment per part del regne d’Espanya de determinades obligacions derivades del Tractat de la Unió Europea en relació amb la lliure prestació de serveis per les persones que exerceixen l’activitat de guies de turisme i la seva capacitació professional exigible, cal donar un nou redactat a l’article 11 del Decret 5/1998, de 7 de gener, sobre l’activitat de guia de turisme.

Per tot això, amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d'Indústria, Comerç i Turisme i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Es modifica l’article 11 del Decret 5/1998, de 7 de gener, sobre l’activitat de guia de turisme, que passa a estar redactat de la manera següent:

"Article 11

"Reconeixement d’habilitacions d’altres administracions públiques

"Les persones que exerceixen l’activitat de guies de turisme en possessió d’habilitacions expedides per altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol o organismes oficials d’altres estats membres de la Unió Europea, en cas de no acreditar els coneixements adequats en les matèries incloses als articles 9.3.b) i 9.3.c), poden optar, per al seu reconeixement, a una prova d’aptitud o a un període de pràctiques, de conformitat amb el que estableixen les directives 89/48/CEE i 92/51/CEE. També s’han d’acreditar coneixements de comprensió bàsica de les llengües catalana i castellana".

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 20 de març de 2000

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Antoni Subirà i Claus
Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme

Este portal web únicamente utiliza cookies propias con finalidad técnica, no recaba ni cede datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Sin embargo, contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a la de CEAV que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.

Más información